Misja

Radosne, pełne ciepła, twórcze dzieciństwo jest tym, co warunkuje wszystkie nasze późniejsze sukcesy, porażki i dokonania.

Dla rozumniejszej przyszłości

PRZYMIERZE Z DZIECKIEM zakłada indywidualne podejście do każdego wychowanka, możliwość bliskiej współpracy z jego środowiskiem rodzinnym i nieograniczonego kontaktu rodziców z nauczycielami przedszkolnymi.

Pomysł Małej Akademii Twórczego Przedszkolaka wyrasta z szacunku wobec małego dziecka, fascynacji psychologią jego rozwoju i z pragnienia tworzenia nowych niezależnych form wychowania i edukacji przedszkolnej.

Koncepcja jest autorska, powstała w oparciu o założenia programowe Ministerstwa Edukacji Narodowej i w zgodzie z nimi.

PRZYMIERZE Z DZIECKIEM jest placówką z językiem angielskim, o profilu twórczym. Poprzez zabawę wprowadzamy dziecko w świat kultury wysokiej: muzyki klasycznej i współczesnej, odpowiednio do wieku dobranej literatury dziecięcej i malarstwa, w ramach umiejętnie prowadzonej pedagogiki artystycznej. Jednocześnie, w oparciu o wybrane pomoce i programy dydaktyczne, wspomagamy rozwój matematycznych i technicznych umiejętności dziecka, mając świadomość, że w ten sposób przygotowujemy je do wykorzystania pełni możliwości poznawczych i predyspozycji intelektualnych adekwatnych do współczesnej rzeczywistości społecznej.

Twórcza zabawaW każdym, małym człowieku istnieje pewien potencjał twórczy i tylko od nauczycieli i ich metod zależy, czy zostanie on rozwinięty.

Celem placówki jest zapewnienie każdemu dziecku możliwości twórczego, indywidualnego rozwoju i odkrywania świata w zależności od osobowości, zainteresowań, i predyspozycji intelektualnych.

W związku z tym idea Małej Akademii wychodzi naprzeciw fundamentalnym potrzebom dziecka: potrzebie szacunku, akceptacji, spokoju, przyjaźni, poszanowania intymności i godności osobistej, potrzebie indywidualizmu i twórczego działania.

Idea ta wywodzi się z nurtu pedagogiki humanistycznej i pedagogiki kultury, która w centrum stawia dziecko i jego świat, tworzonej przez najwybitniejszych światowych pedagogów (Janusz Korczak, Maria Montessori, Rudolf Steiner, Jesper Juul, Marschall Rosenberg).

Cele wychowawcze:

  • Bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne dziecka.
  • Rozwój emocjonalny.
  • Rozwój społeczny.
  • Odpowiedni do wieku rozwój poznawczy, będący przyczynkiem rozwoju intelektualnego.